ຜົນການປະເມີນການຮຽນພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລາຍຊື່ຫຼັກສູດ ລະບົບຫຼັກສູດ ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ
1 ປູກຝັງ Crop Production 9+3 Download 
12+2 Download 
1,5 Download 
2 ລ້ຽງສັດ Animal Husbandry 9+3 Download
12+2 Download 
1,5 Download 
3 ກໍ່ສ້າງ Construction 9+3 Download 
12+2 Download 
1,5 Download 
4 ຊ່າງໄມ້ Carpentry 9+3 Download 
12+2 Download 
5 ໄຟຟ້າເຕັກນິກ Electrical 9+3 Download 
12+2 Download 
6 ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ Engine and Motor Repair 9+3 Download 
12+2 Download 
7 ອາຫານການໂຮງແຮມ Cooking and Hotel Sevice 9+3 Download 
12+2 Download