Print this page

ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ

15 March 2016 Written by ຫຼັກສູດ 1239
ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ
Rate this item
(1 Vote)

ພາຍຫຼັງຈົບການສຶກສາ, ນັກສຶກສາ ສາມາດ ປະກອບອາຊີບເປັນ ຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ເປັນນັກວິຊາການ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການບໍລິຫານ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ; ເປັນຜູ້ຄຸມງານກໍ່ສ້າງດ້ານພາກສະໜາມ ແລະ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົ່າກໍ່ສ້າງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນ ອາຈານສອນ ໃນບັນດາວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

admin

Latest from admin

Login to post comments