1. ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ: 1-4 ອາທິດ

  • ເງື່ອນ​ໄຂຜູ້​ທີ່ມາຮຽນ ພໍແຕ່ອ່ານໄດ້ ຂຽນເປັນ
  • ສາຂາທີ່ເປີດຮຽນປະກອບມີ: ປູກ​ຝັງ-ວິໄຈດິນ, ລຽ້ງສັດ ແລະ ການປະມົງ,​ ກໍ່ສ້າ​ງ​ເຄຫາສະຖານ, ​ຊ່າງ​ໄມ້​ເຟີ​ນີ​ເຈີ, ​ໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ສອ້ມ​ແປງ​ທົ່ວ​ໄປ, ອາຫານ​-ການ​ໂຮງ​ແຮມ, ຕັດຫຍິບ.

2. ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ: ລະບົບ 4 ເດືອນ

  • ​ເງື່ອນ​ໄຂຜູ້​ທີ່ມາຮຽນ ພໍແຕ່ອ່ານໄດ້ ຂຽນເປັນ
  • ສາຂາ​ທີ່​ເປີດ​ຮຽນ: ປູກ​ຝັງ-ວິໄຈດິນ, ລຽ້ງສັດ ແລະ ການປະມົງ,​ ກໍ່ສ້າ​ງ​ເຄຫາສະຖານ, ​ຊ່າງ​ໄມ້​ເຟີ​ນີ​ເຈີ, ​ໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ສອ້ມ​ແປງ​ທົ່ວ​ໄປ, ອາຫານ​-ການ​ໂຮງ​ແຮມ, ຕັດຫຍິບ.

3. ຊັ້ນກາງ: ລະບົບ 9+3 (​ເຂົ້າ​ຮຽນ 3 ປີ)

    ​- ​ເງື່ອນ​ໄຂຜູ້​ທີ່ມາຮຽນຕອ້ງຈົບ​ ມໍ4, ມໍ5 ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ​ມໍ​ຕົ້ນ.

    - ສາຂາທີ່ເປີດຮຽນລວມມີ: ປູກ​ຝັງ-ວິໄຈດິນ, ລຽ້ງສັດ ແລະ ການປະມົງ,​ ກໍ່ສ້າ​ງ​ເຄຫາສະຖານ, ​ຊ່າງ​ໄມ້​ເຟີ​ນີ​ເຈີ, ​    ໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ສອ້ມ​ແປງ​ທົ່ວ​ໄປ, ອາຫານ​-ການ​ໂຮງ​ແຮມ.

4. ຊັ້ນກາງ: ລະບົບ 12+2 (​ເຂົ້າ​ຮຽນ 2 ປີ)

  • ​ເງື່ອນ​ໄຂຜູ້​ທີ່ມາຮຽນຕອ້ງຈົບ​ ມໍ7 ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ
  • ສາຂາທີ່ເປີດຮຽນລວມມີ:ປູກ​ຝັງ-ວິໄຈດິນ, ລຽ້ງສັດ ແລະ ການປະມົງ,​ ກໍ່ສ້າ​ງ​ເຄຫາສະຖານ, ​ຊ່າງ​ໄມ້​ເຟີ​ນີ​ເຈີ, ​ໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ສອ້ມ​ແປງ​ທົ່ວ​ໄປ, ອາຫານ​-ການ​ໂຮງ​ແຮມ.

5. ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ: ລະບົບ 12+2+1.5  (​ເຂົ້າ​ຮຽນ 1,5 ປີ)

  • ເງື່ອນ​ໄຂຜູ້​ທີ່ມາຮຽນຕອ້ງຈົບຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
  • ສາຂາທີ່ເປີດຮຽນລວມມີ 3 ສາຂາ​ວິຊາ​ຄື: ປູກ​ຝັງ-ວິໄຈດິນ, ລຽ້ງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກໍ່ສ້າ​ງ​ເຄຫາສະຖານ.

 

 ແບບ​ຟອມ​ສະ​ໝັກ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ດາວ​ໂຫລດໄດ້ທີ່​ນີ້