ລ/ດ ລາຍຊື່ຫຼັກສູດ ດາວໂຫລດຂໍ້ມູນ
1 ປູກຝັງ Download 
Crop Production
2 ລ້ຽງສັດ Download 
Animal Husbandry
3 ກໍ່ສ້ງ Download 
Construction
4 ຊ່າງໄມ້ Download 
Carpentry
5 ໄຟຟ້າເຕັກນິກ Download 
Electrical
6 ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ Download 
Engine and Motor Repair
7 ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ Download 
Cooking and Hotel Sevice